cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Elyse Klinieken voor Nierzorg is een onafhankelijke raad die de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten bij Elyse behartigt. Daarnaast houdt de raad zich ook bezig met belangen van familie, naasten en bezoekers. Dit gebeurt op verschillende manieren. 

De cliëntenraad

  • Is op de hoogte van alle (toekomstige) ontwikkelingen binnen Elyse Klinieken voor Nierzorg.
  • Volgt landelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en patiëntparticipatie.
  • Stelt vragen en geeft het bestuur van Elyse gevraagd en ongevraagd advies over onder meer de strategie en het beleid.
  • Overlegt met de bestuurder (vier keer per jaar).
  • Overlegt met een vertegenwoordiging van de raad van toezicht (een keer per jaar).

Het ontleent zijn bevoegdheden aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). 


Speerpunten 

De cliëntenraad van Elyse klinieken voor nierzorg oefent op proactieve wijze invloed uit op het beleid en let daarbij op aspecten als empathie met de patiënt, gelijkwaardigheid en bejegening van de patiënt. Er gaat speciale aandacht naar drie speerpunten: 

  • Optimale zorg voor iedere patiënt 
  • Goede bereikbaarheid voor patiënten. 
  • Kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Omdat de cliëntenraad zich richt op het algemeen belang, behandelen zij geen individuele klachten. Hiervoor kun je schriftelijk contact opnemen met de klachtenfunctionaris via het klachtenformulier.

Samenstelling

De leden zijn patiënt, mantelzorger of naaste van een patiënt in een Elyse kliniek. Wie ze precies zijn, kan je zien in de cliëntenraadfolder.

Meer weten over de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Elyse klinieken voor nierzorg vergadert vier keer per jaar. Ben je patiënt en wil je een vergadering bijwonen of notulen opvragen? Neem dan contact met ons op. Ook kan je als patiënt of geïnteresseerde een vraag stellen aan de cliëntenraad of een onderwerp bespreekbaar maken. Er staat ook in elke kliniek een ideeënbus waar je (desgewenst anoniem) een idee of suggestie aan ons kan doorgeven. 

Contactgegevens

Leen van Mourik, voorzitter – 06-19 55 45 33 
Mariken Hammer, ambtelijk secretaris – 0412-67 25 43 
Voor vragen en opmerkingen kun je mailen naar: clientenraad@elyseklinieken.nl 

Elyse klinieken voor nierzorg 
T.a.v. de Cliëntenraad 
Postbus 659 
5340 AR OSS